کمیته علم و فناوری

مبانی ارزشی نظام علم و فناوری کشور بر پایه مبانی نظری که در مجموعه اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور ارائه شده استوار است و به مانند روح حاکم بر حرکت علمی کشور،مشخص کننده جهت گیریهای نظام و اولویت ها و باید و نبایدی ها در عرصه های آموزشی،پرورش ،پژوهش و فناوری است.مهمترین این ارزشها عبارتند از علم و فناوری کمال آفرین،توانمند ساز،ثروت آفرین و هماهنگ با محیط زیست و سلامت معنوی و جسمی و روانی و اجتماعی آحاد جامعه
تعامل فعال و الهام بخش با محیط جهانی و فرآیندهای توسعه علم و فناوری در جهان
اخلاق محوری-تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی ،تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با آن
-این وجه از نظام علم و فناوری معطوف به تولید و عرضه دانش بر مبنای اهداف و آرمانهای جامعه است.از سوی دیگر افزایش تقاضای نظامهای فرهنگی،سیاسی ،صنعتی و اقتصادی ملی و فرا ملی و در نتیجه تجاری کردن دانش و فناوری ،اهمیت ویژه ایی در پیشرفت همه جانبه و پایدار کشور دارد.بنابراین الگوی مناسب برای نظام علم و فناوری ترکیبی از الگوهای عرضه محوری و تقاضا محوری است.
-اجتماع دو رویکرد برون مداری و درون مداری – نظام علم و فناوری جامعه ایرانی از نظر توجه به نیازها و قابلیت ها و ظرفیتهای بومی و مزیتهای نسبی کشور،درون مدار است- از سوی دیگر با توجه به فرصتهای پیش رو در جهان و کشورهای اسلامی در عرصه علم و فناوری با جهان اسلام و سایر کشورها مشارکت فعال دارد و بنابراین در این زمینه برون مدار است .
تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش و مهارت :از آنجا که علم و عمل توامان ،عامل پیشرفت همه جانبه و پایدار کشور است.باید الگویی تفکیکی حاکم بر نظام فعلی علم و فناوری به سرعت در جهت الگویی تلفیقی تحول یابد.بدین منظور این تلفیق باید از آموزش ابتدایی آغاز و در تمام دوره های آموزشی ادامه یابد و در نتیجه الگوی آموزشی حافظه مدار فعلی جای خود را به الگوی مبتنی بر یادگیری دانش به همراه تربیت انسانها و پرورش مهارتها و پژوهش بدهد.در نظام آموزشی عالی نیز رویکرد پژوهش محوری تقویت خواهد شد.

 شرح وظایف کمیته علم و فناوری:
۱- شناسایی فرصتهای بومی موجود در حوزه علم و فناوری با نگاه به اولویتهای الف نقشه جامع علمی کشور در حوزه بانوان
۲- ایجاد بسترهای مناسب در راستای ایده پردازی
۳- تجمیع بانک اطلاعاتی ایده های برتر
۴- تسهیل ورود ایده های برتر به چرخه علمی ایده تا مصرف
۵- بررسی راههای توسعه ارتباط بین صاحبان ایده با مراکز علمی معتبر ملی و بین المللی ( در راستای دیپلماسی علمی و تجارت دانش)
۶- تکریم افراد شاخص در حوزه علم و فناوری در سطح ملی و بین المللی

 

اعضا کمیته علم و فناوری:

#نام و نام خانوادگی#نام و نام خانوادگی
320آنیتا ذکرالهی312بهاره جهانگیر مقدم
302پریسا سنونی318زهرا دهقان
316زهرا کاشفی305زینب وکیلی
305زینب وکیلی314ساناز السادات افضلی
308شمیم ثالث304شهربانو علیخانی
306صفا صادقی311عاطفه رئیسی
307فتانه عباس زاده310گلناز عبدالوند
321مائده خیام باشی303محبوبه ایلدر آبادی
301مرجان علیخانی323مریم رحمتی
313معصومه مهندسی