زنان معترض به سیاست‌های اقتصادی دولت، اولین قربانیان سیاست‌های امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور هستند و به عنوان اولین قربانیان این سیاست‌ها در صف اول اعتراضات قرار دارند.

یک روز پس از برگزاری هشتمین شنبه اعتراض آمیز مخالفان نظام سرمایه‌داری در فرانسه، زنانِ فرانسوی این جنبش نیز تظاهرات کردند.

معترضان قصد داشتند، جنبه دیگری از این جنبش خشمگینانه را به نمایش بگذارند و از زنان محروم در جامعه بگویند. زنان محروم در فرانسه در قیاس با مردان از نظر اقتصادی در وضع بسیار شکننده تری قرار دارند.

خبرنگار فرانس ۲۴ که در جریان تظاهرات زنان در پاریس در بین معترضان بود گفت: «این زنان، مثل همه معترضان به نظام سرمایه‌داری در فرانسه برای ادامه این جنبش مصمم هستند. اما باید خاطر نشان کرد که عزم زنان برای ادامه اعتراضات جدی‌تر است. چرا که همانطور که گفتید زنان در جامعه محروم‌تر از مردان هستند. آن‌ها اغلب سرپرست خانواده‌های تک والدینی هستند.»

این خبرنگار ادامه داد: «آن‌ها به تنهایی مسئولیت بزرگ کردن فرزندان شان را بر عهده دارند. به همین دلیل این زنان از انگیزه بیشتری برخوردارند. آن‌ها اولین قربانیان سیاست‌های امانوئل مکرون بوده و به همین دلیل در صف اول اعتراضات قرار دارند. من با این زنان دیدار کردم و داستان‌ها بسیار ناامید کننده‌ای از آن‌ها شنیدم.«