بخش خصوصی

دستورالعمل المپیاد ورزشی خانه کارگر

دستورالعمل المپیاد ورزشی خانه کارگر
۱ )شرایط عمومی :
۱ – همراه داشتن دفترچه بیمه تامین اجتماعی اجباری از استان اعزام کننده با داشتن حداقل سه ماه سابقه بیمه
مستمر از تاریخ صدور و اعتبار آن تا پایان مسابقات .
۲ – عضویت در خانه کارگر .
۳ – اصل شناسنامه یا کارت ملی .
۴ – کارت بیمه حوادث ورزشی معتبر از فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران ) بر اساس ابالغ شماره
: ۹۷/۹/۱۸ مورخ ۱۸۱۴۷۷
الف – ورزشکارانی که بیمه ندارند در هنگام ثبت نام در سامانه بیمه ورزشی فدراسیون پزشکی جمهوری اسالمی
ایران ، الزاما فیلد مربوط به فدراسیون ورزش کارگری انتخاب گردد .
ب – چنانچه ورزشکاری با نام فدراسیون دیگری بیمه دریافت نموده و بیمه اش دارای اعتبار می باشد می تواند
پس از مراجعه به صفحه در سامانه مذکور ، فدراسیون ورزش کارگری را از فیلد رشته های دیگر انتخاب و بیمه
ورزشی خود را با عنوان قید شده چاپ نموده و به مسئول پذیرش مسابقات ارائه نماید . الزم به ذکر است هر
ورزشکار میتواند ۴ رشته ورزشی را در بیمه خود انتخاب نماید .
۵ – داشتن معرفی نامه با مهر و امضاء هیئت ورزش کارگری استان مربوطه با هماهنگی خانه کارگر .
۶ – از پذیرفتن نفرات اضافی و افراد غیر مسئول به همراه تیمهای اعزامی جداً ممانعت بعمل خواهد آمد .
۷ – مسابقات در ۵ رشته ) آمادگی جسمانی ۳ نفر – شنا ۳ نفر – تنیس روی میز ۲ نفر – بسکتبال سه نفره ۵ نفر
و دارت ۱ نفر( به همراه یک نفر سرپرست ) از طرف خانه کارگر ( جمعاً ۱۵ نفر خواهد بود .
۸ – مسئولیت بررسی اولیه و انطباق تمامی مدارک الزم ورزشکاران جهت اعزام به مسابقات بر عهده هیئت ورزش
کارگری استان اعزام کننده خواهد بود .
۹ – مسئولیت حسن برگزاری فنی مسابقات با نماینده اعزامی فدراسیون خواهد بود .
۱۰ -مسئولیت نظارت ، کنترل و تایید مدارک شرکت کنندگان بر عهده نماینده اعزامی از سوی اداره کل امور
ورزشی خواهد بود .
۱۱ – حضور نمایندگان تیم ها در جلسه توجیهی هر مسابقه که در محل برگزاری مسابقات برگزار خواهد شد ،
الزامیست .

۱ )شرایط اختصاصی :
۲-۱ – تنیس روی میز :
– توپ مسابقات سفید رنگ و پالستیکی خواهد بود .
– لباس ورزشکاران هر رنگ غیر از سفید باشد .
– مسابقات به صورت انفرادی انجام می گردد و سوم مشترک نخواهد داشت .
– همراه داشتن راکت شخصی الزامی است .
– مسابقات بر اساس قوانین و مقررات فدراسیوت تنیس روی میز برگزار می گردد .
– از هر استان ۲ نفر می توانند در مسابقات شرکت نمایند .
: شنا –۲ – ۲
– مسابقات شنا در سه رده سنی و در سه رشته کرال سینه ، کرال پشت و قورباقه برگزار خواهد شد .
۸ گروه سنی اول زیر ۳۴ سال متولدین سال ۱۳۶۳ به باال .
۸گروه سنی دوم ) ۴۵-۳۵ ) متولدین سال ۱۳۶۲-۱۳۵۲٫
۸گروه سنی سوم باالی ۴۶ سال متولدین سال ۱۳۵۱ به پایین
– از هر رده سنی یک ورزشکار میتواند در هر سه رشته شرکت کند .
– همراه داشتن کاله ، مایو ، حوله ، دمپایی و سایر وسایل مورد نیاز الزامی است .
– مسابقات به صورت انفرادی برگزار می گردد .
– در هر ماده چنانچه تعداد شرکت کنندگان کمتر از ۴ نفر باشد ، مسابقات برگزار نخواهد شد .
: دارت ۲-۳
– از هر استان یک ورزشکار میتواند در مسابقات شرکت نماید .
– مسابقات به صورت انفرادی ۵۰۱ دبل پایان دو لگ از سه لگ برگزار می گردد .
– در مرحله مقدماتی به صورت دوره ای و مرحله بعد حذفی برگزار می گردد .
– داشتن لباس مخصوص دارت )مانتو ، مقنعه ، کفش پاشنه دو سانت ( الزامی است .
۴ – ۲ بسکتبال سه نفره :
– هر تیم متشکل از ۴ بازیکن ) ۳ نفر اصلی و یک نفر ذخیره ( به همراه یک نفر مربی یا سرپرست
جمعاً ۵ نفر می باشد .
– اعضا تیم باید دارای لباس متحد الشکل با شماره در پشت و جلوی کاور خود باشند .
– در صورت نیاز ) با توجه به تعداد تیمهای شرکت کننده ( تیمها روزانه ۲ یا ۳ بازی خواهند داشت .
– بازیها طبق آخرین قوانین مورد تایید فدراسیون بسکتبال انجام خواهد شد
۵ – ۲ آمادگی جسمانی :
– مسابقات در ۳ رده سنی برگزار خواهد شد .
گروه سنی اول زیر ۳۴ سال متولدین سال ۱۳۶۳ به باال .
گروه سنی دوم ) ۴۵-۳۵ ) متولدین سال ۱۳۶۲-۱۳۵۲٫
گروه سنی سوم باالی ۴۶ سال متولدین سال ۱۳۵۱ به پایین
– هر تیم متشکل از ۳ نفر و در هر رده سنی ۱ نفر خواهد بود .
– چنانچه تعداد نفرات در هر رده سنی کمتر از ۴ نفر باشد ، مسابقه در آن رده سنی برگزار نخواهد شد .
– ورزشکاران باید لباس ورزشی و کفش مناسب داشته باشند .
– مسابقه طبق پارکور ضمیمه انجام خواهد شد .
زمان ورود تیمها و محل اسکان متعاقباً اعالم می گردد .

 

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید