فرهنگی و اجتماعی

فرآیند ایجاد صندوق خُرد زنان روستایی استان قزوین بررسی شد.

فرآیند ایجاد صندوق خُرد زنان روستایی استان قزوین بررسی شد

 با حضور کارشناسان زنان روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، فرآیند ایجاد صندوق خرد زنان روستایی بررسی شد.

کارگاه آموزشی تسهیل گری و صندوق اعتبارات خرد ویژه کارشناسان امور زنان روستایی روز یکشنبه در راستای اجرای تفاهم نامه مشترک با صندوق کارآفرینی امید و با هدف آموزش، هماهنگی و یکپارچگی در اجرای فرآیندهای این طرح توسط دست اندرکاران اجرایی انجام شد.

در این کارگاه آموزشی در خصوص نحوه انتخاب تسهیلگران زن روستایی، ویژگیهای تسهیلگران، شرح وظایف تسهیلگران و فرآیند ایجاد صندوق اعتبارات خرد توسط کارشناسان دفتر زنان روستایی و عشایری بحث و تبادل نظر شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در حاشیه برگزاری این کارکاه آموزشی گفت: دستورالعمل اجرایی طرح مشترک صندوق کارآفرینی امید با دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی جهاد کشاورزی برای ایجاد و راه اندازی صندوق های اعتبارات خرد و با هدف تأمین مالی جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک زنان روستایی در ۳۱ استان کشور در حال اجراست.

فرامرز حریری مقدم افزود : هدف از تشکیل صندوقهای خرد محلی؛ توانمند سازی زنان روستایی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی در قالب گروههای پس انداز، ارتقای مهارتهای فردی و اجنماعی از طریق اجرای برنامه های آموزشی، افزایش اعتماد به نفس در زنان روستایی و دسترسی آنان به منابع بیشتر و بهره مندی از تسهیلات و امکانات صندوق است.

این کارگاه آموزشی با حضور ۲۵ نفر از کارشناسان امور زنان روستایی شهرستانها و مراکز جهاد کشاورزی و مدیران شهرستانی صندوق کارآفرینی امید در محل مجتمع پردیس برگزار شد.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید