بخش خصوصی

بخش خصوصی

سمینار آموزشی خلق ثروت با تکنولوﮊی‌های جدید در اتاق اصفهان برگزار شد؛

تکنولوﮊی باید خلق ثروت کند مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سمینار آموزشی خلق ثروت با تکنولوﮊی‌های جدید اتاق اصفهان گفت: ارزش افزوده و ویژگی منحصر به فرد، در خدمتی است که...

ادامه مطلب