همایش ها

بخش خصوصی همایش ها

دومین همایش ملی جایگاه زنان درکارآفرینی وتوسعه پایداردر شهرگنبدهای فیروزی ای برگزارخواهد شد.

سفره ای پراز برکت اقتصادی برای زنان دراصفهان پهن می شود   دومین همایش ملی جایگاه زنان درکارآفرینی وتوسعه پایداردر شهرگنبدهای فیروزی ای برگزارخواهد شد. نشست خبری...

ادامه مطلب