آخرین خبر‌ها

شورای عالی بانوان

برگزاری همایش آشنایی با مقررات استاندارد سازی و تولید محصولات کشاورزی سالم درگلپایگان

همایشی تحت عنوان آشنایی با مقررات و الزامات استاندارد سازی و تولید محصولات کشاورزی سالم در راستای ارتقای سطح مهارتهای شغلی و حرفه ای بانوان در بخش کشاورزی روز...