آخرین خبر‌ها

بین الملل

چرا روسیه در جذب زنان به حوزه فناوری موفق است؟ – سرمایه گذاری روی استعدادها از کودکی آغاز می شود

یک قرن پیش، روسیه برای حقوق برابر تحصیل و کار بین مردان و زنان تلاش کرد و این روزها اثرات این تلاش ها در حوزه فناوری احساس می شود. سال ها پیش بسیاری سخت بود که...